Diensten voor Verzekeraars

GMA is een Europese, gespecialiseerde aanbieder van effectendiensten van Nederlandse origine met meer dan 200 jaar ervaring. Wij kennen de behoeften van institutionele beleggers als geen ander. Onze diensten bestrijken alle aspecten die markt en toezichthouder van u vragen.

 • Custody
  • Contractual settlement
  • Income collection and redemptions
  • Corporate actions
  • Tax reclaim
  • Proxy voting
 • Institutional Risk Management
  • Transition management
  • Compliance reporting
  • Asset rebalancing
  • Passive duration overlay / IRM Monitor
  • Performance measurement
  • Attributie-analyse
  • Liability index en strategisch risico
  • Regulatory reporting
 • Added revenue
  • Securities lending
  • Commission recapture
 • Added value
  • Investment accounting
  • Fund accounting
  • Fund administration
 • Treasury services
  • Foreign Exchange
  • Cash management
 • GMA-Web
  • Instructing
  • Reporting

Custody

Via ons houdt u effecten aan in ruim 90 landen. In de belangrijkste Europese markten zijn wij rechtstreeks aangesloten op de CSD. De prijsvoordelen zijn voor u. Rechtstreekse aansluitingen breiden wij steeds verder uit, ook op andere continenten (Azië en Amerika). Ons sub-custodian netwerk bestrijkt meer dan 90 markten en voldoet aan de strengste eisen. Ons sterke punt is dat wij dagelijks alle externe effectenposities reconciliëren met onze administratie. Uw bezit geniet maximale bescherming.

Institutional Risk Management

Als Institutional Risk Manager toetst GMA op onafhankelijke en neutrale basis de diverse stadia in het beleggingsproces, waardoor het bestuur verantwoording kan afleggen over de behaalde rendementen. Daarnaast levert GMA het platform om de operationele en beleggingsrisico's te beheersen en zorgt zij voor tijdige en juiste rapportages aan toezichthouders.

Added revenue

Added value

Treasury services

Met Cash Management en FX-diensten completeren wij onze kerndienstverlening. Onze Multi-market effectendienstverlening maakt een efficiënt middelenbeheer mogelijk. Cashmanagement en effectenverkeer sluiten bij ons naadloos op elkaar aan. Onze cashmanagement en FX-diensten en producten voldoen aan al uw eisen voor optimaal beheer van uw geld- en valutastromen op de internationale markten. Onze GMA TT (Treasury Tool) maakt het u gemakkelijk om geldstromen te reguleren en FX-spot, -forward en –swap transacties te verrichten. Daarnaast zetten medewerkers van onze handelsdesk graag hun jarenlange ervaring in om u te assisteren bij het verrichten van uw FX-transacties, de financiering van debetstanden en het optimaal rentedragend maken van uw surplus.

GMA-Web

GMA-Web is de internettoepassing van GMA voor een flexibele en betrouwbare uitwisseling van elektronische gegevens en real-time informatie over al uw geld- en effectenrekeningen bij GMA.

Contractual settlement

U maakt de keuze tussen actual of contractual afwikkeling van uw instructies. Kiest u contractual settlement dan wikkelen wij uw transacties af op de afgesproken datum. Uw voordelen zijn:

Gegarandeerde valutadatum voor de geldboeking
Lagere kosten en minder moeite bij het reguleren van het saldo van uw rekening
Gelegenheid om tijdig FX-contract af te sluiten en zodoende uw exposure in vreemde valuta te voorkomen.

Income collection and redemptions

Juist en tijdig afhandelen van inkomsten uit uw beleggingen is een kerntaak van ons bewaarbedrijf. U ontvangt van alle gebeurtenissen (dividend- en coupon betalingen en lossingen van obligatieleningen) tijdig bericht. Wij verifiëren alle informatie, door verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Waar nodig nemen wij actie. Wij stellen u in de gelegenheid de status van de uitkeringen te bewaken. ‘Contractual income’ bieden wij in de belangrijkste markten.

Corporate actions

Wij verwerken alle voorkomende beheerhandelingen juist en tijdig in alle markten. U ontvangt van ons doorlopend alle relevante informatie zodra die bekend is. Intensieve procesbewaking zorgt ervoor dat wij u tijdig waarschuwen indien u een keuze moet maken of wanneer uw instructie uitblijft. U krijgt rechtstreeks inzage in de status van uw beheerhandeling in onze verwerkende systemen. Wij stellen u in staat doorlopend instructies te verstrekken.

Tax reclaim

Wij nemen u de bewerkelijke en langdurige vrijstelling- en terugvorderingprocedures uit handen. Dat bespaart u aanzienlijke personele en administratieve inspanningen. Waar mogelijk realiseren wij voor u vrijstelling aan de bron. Door onze voorfinanciering (‘contractual tax reclaim’) geniet u extra voordeel. Dankzij onze maandelijkse rapportages met overzichten van de lopende terugvorderingen bent u altijd op de hoogte van de status van iedere terugvordering.

Een speciale afdeling voor belastingterugvordering behartigt uw belangen. Onze landenspecialisten volgen nauwgezet de relevante belasting- en verdragsdocumentatie.

Proxy voting

Onze proxy voting dienstverlening maakt het u gemakkelijk om te stemmen. Wereldwijd, op alle aandeelhoudersvergaderingen. Zo helpen wij u maatschappelijke verantwoordelijkheden realiseren .

Dankzij on-line toegang

Hebt u alle informatie over komende en eerdere aandeelhoudersvergaderingen
Oefent u verschillende stemvoorkeuren uit
Hebt u inzage in blokkering van het aandeel en in de blokkeringrichtlijnen per markt
Blijft u op de hoogte van proxy voting nieuws
Ontvangt u herinneringsberichten bij uitblijven van tijdige steminstructie
Overziet u wijzigingen in aandelenposities
Raadpleegt u statusoverzichten en archief.
Stemt u elektronisch in alle landen waar wij aandelen voor u bewaren.

Transition management

Alle transitietrajecten pakken wij projectmatig aan, om het intakeproces foutloos, planmatig en efficiënt te realiseren. Wij stemmen de omvang van de projectorganisatie af op de complexiteit van het transitieproces. Maatwerk is norm. Wij coördineren het geheel conform uw eisen en wensen en nemen verantwoordelijkheid voor het hele proces. Onze aanpak biedt u ruimte om in het transitieproces wijzigingen in de samenstelling van uw portefeuille aan te brengen.

Compliance reporting

Wij bewaken de activiteiten van uw externe vermogensbeheerders en signaleren iedere afwijking van het door u vastgestelde beleggingsmandaat. Wij rapporteren u en de betreffende vermogensbeheerder direct iedere afwijking of overschrijding van uw beleggingsrichtlijnen. Omdat wij niet actief zijn in vermogensbeheer garanderen wij onafhankelijke en neutrale rapportages over de manier van beleggen. Met deze heldere en hoogwaardige managementinformatie helpen wij u om uw beleggingsrisico’s optimaal te beheersen.

Asset rebalancing

Beleggingen behoeven continu zorg. Met het verstrijken van de tijd veranderen de onderlinge verhoudingen van de verschillende onderdelen van uw portefeuille. Periodiek brengen wij de inhoud van uw portefeuille weer in overeenstemming met de door u vastgestelde beleggingsrichtlijnen. Uw gemak is dat wij ervoor zorgen dat uw beleggingen steeds in de gewenste samenstelling en onderlinge verhoudingen staan. U bepaalt de frequentie en hoeft ons niet te instrueren.

Passive duration overlay / IRM Monitor

Als onderdeel van onze Institutional Risk Management (IRM) diensten, bewaken wij de duration van de verschillende onderdelen en het geheel van uw vastrentende waarden portefeuille. Wij vervangen voor u de waarden waarvan de duration niet langer in overeenstemming is met de door u gestelde norm. Zo voldoet uw portefeuille steeds aan het door u vastgestelde profiel.

Performance measurement

Omdat wij geen actief vermogensbeheer uitoefenen, zijn wij voor u de ideale partner om onpartijdig de prestaties van uw externe vermogensbeheerders te meten. Rapportages maken wij op uw aanwijzingen precies op maat. Wij bieden u een ruime keuze aan benchmarks en universa. Door ons, als neutrale partij op dit gebied, in te schakelen verwerft u de zekerheid van een betrouwbaar beeld van de staat van uw beleggingen.

Maandelijks meten wij objectief de waarde van uw effectenportefeuille(s). Aan de hand van deze waardering berekenen wij het rendement volgens de internationaal erkende GIPS/AIMR richtlijnen. De rapportage hiervan richten wij geheel in naar uw eisen en wensen, waardoor deze aansluit op het door u opgestelde beleggingsbeleid. Wij bieden u de gegevens aan zonder enige vorm van interpretatie van de resultaten.

Attributie-analyse

Berekening van het rendement van de door u intern en extern beheerde portefeuilles
Aggregatie tot en inzicht in de totale portefeuille
Berekening van de benchmarks op individueel en op totaal niveau van de portefeuille(s)
Attributie-analyse op individueel en totaal portefeuilleniveau. Deze analyse informeert u over securitie-, selectie- en currency-effecten. Op fondsniveau analyseren wij de rendementen en gewichten van de individuele fondsen door vergelijking met de gekozen index. Vastrentende waarden analyseren wij op basis van curve, duration, sector, bond en currency-effecten
Onze rapportage is in lijn met het door u geaccordeerde beleggingsbeleid. Wij vergelijken onze rendementberekeningen voortdurend met de berekeningen van uw interne en externe vermogensbeheerders. Daardoor voorkomt u het risico op significante verschillen in rendementberekeningen.

Liability index en strategisch risico

Verzekeraars streven naar een situatie waar het rendement op het totaal van de beleggingen hoger is dan het rendement van de verplichtingen. Om het rendement van uw verplichtingen te berekenen stellen wij een liability-index voor u op. De liability-index is een belangrijk hulpmiddel om het strategisch risico van de verzekeraar te bepalen.

Deze index omvat:

Het verzekeraars-GMAstromen profiel(premies minus uitbetalingen)
Voorwaardelijke indexatie (al dan niet verdisconteerd in het netto GMAstromenprofiel)
Marktconforme risico opslag (al dan niet verdisconteerd in het netto GMAstromenprofiel)
De rentetermijnstructuur


 

Regulatory reporting

Complexere wet- en regelgeving vergen steeds verfijnder beheersmaatregelen. Wij verzorgen voor u de voorgeschreven periodieke rapportages aan de toezichthouders. Daarmee bent u verlost van een aanzienlijke administratieve inspanning en van de noodzaak steeds wijzigingen in uw administratieve systemen aan te brengen.

Securities lending

Deelname aan ons securities lending programma verhoogt het rendement op uw effectenportefeuille. Wij passen een verdeelsleutel toe opdat alle deelnemers aan ons uitleenprogramma naar rato deelnemen aan de uitleen. Als agent of als principal maximaliseren wij voor u de opbrengsten uit verbruikleen. U bepaalt zelf welk gedeelte van uw portefeuille voor kortere of langere tijd uitleenbaar is.U kunt op ieder moment uitgeleende stukken terugvragen. Flexibiliteit staat voorop.

Commission recapture

Met deze dienst realiseren wij lagere kosten voor uw effectentransacties en daardoor een hoger rendement op uw beleggingen. U betaalt niet langer voor de research component van de brokerage fee. Wereldwijd neemt een groot aantal brokers deel aan ons commission recapture programma. Door deze dienst af te nemen bespaart u kosten, terwijl uw externe vermogensbeheerders een grote mate van vrijheid behouden in hun brokerkeuze.

Investment accounting

U als institutionele belegger kunt zich op uw kernactiviteiten concentreren door de beleggingsadministratie geheel of gedeeltelijk aan GMA uit te besteden.

Uw voordelen zijn:

Onafhankelijke en neutrale waardering van elke stap in het beleggingsproces
Controle over operationele en investeringsrisico's
Administratie en waardering van alle vermogensbestanddelen bij GMA of derden
Volledige ondersteuning bij audits door derden
Op maat gemaakte rapportages, in de door u gewenste frequentie, per e-mail of online
Verstrekken van Net Asset Value berekeningen
Verstrekken van cijfers voor halfjaarberichten

Fund accounting

Dagelijks verzorgen wij de mutaties in beleggings- en geldstromen van beleggingsfondsen. Prompt en foutloos verwerken wij corporate actions. Wij ontvangen voor het fonds de opbrengsten uit coupons en dividenden. Met onze ‘net asset value accounting’ bepalen wij de waarde van de afzonderlijke vermogensbestanddelen en van het fonds als geheel. Zo nemen wij u werk uit handen en weet u zich verzekerd van een betrouwbare weergave van de staat van het beleggingsfonds.

Fund administration

Laat u ons de administratieve handelingen die gepaard gaan met het onderhouden van een beleggingsfonds uit handen nemen. Wij administreren voor u de toetredingen en uittredingen en houden voor u de posities per deelnemer bij. Dankzij ons concentreert u zich op uw kernactiviteiten: presterend beleggen en acquisitie van cliënten. Dankzij de maximale uitbesteding van de administratieve taken houdt u de kosten laag en de rendementen hoog.

Foreign Exchange

Via ons handelt u al uw geldstromen in vreemde valuta af. Contant of op termijn, swaps, valuta-opties, repo’s en sale/buy back transacties. Onze afdeling Special Products staat voor u klaar om u te voorzien van op maat gemaakte constructies. Wij bieden u de mogelijkheid snel, gemakkelijk en actief uw FX transacties te instrueren en te beheren via GMA TT (Treasury Tool). Kiest u ervoor alle FX-activiteiten uit handen te geven dan converteren wij automatisch en transparant al uw posities in vreemde valuta naar uw basisvaluta.

Cash management

Reguleer op een eenvoudige en effectieve manier uw valuta- en geldposities. Maak uw surplus beter renderend door gebruik te maken van de keuzemogelijkheden voor de korte ('call') en de langere termijn (deposito). Renteswaps, opties, repo’s, special products en volledige FX ondersteuning zorgen voor een compleet pakket aan mogelijkheden. U handelt zelf via GMA TT of u neemt contact op met onze Money Market Desk.

Instructing

U kunt snel en efficiënt instructies inleggen op het gebied van cash transfers, settlements en corporate actions. Wij controleren de ingave online. Regelmatig gebruikte gegevens van uw tegenpartijen hoeft u niet steeds op te voeren. Ter verhoging van uw administratieve efficiëntie bieden wij u diverse autorisatie-faciliteiten. Zo kunt u onderscheid maken tussen boeker en controleur en desgewenst ook uw eigen security administrator aanstellen.

Reporting

real-time

inzicht in al uw geld-, effecten- en derivatenposities
inzage in afwikkeling van gedane transacies en verplichtingen tegenover de clearing
uitgebreide zoekmogelijkheden
printbare statements en grafische managementrapportage
sectornieuws en documentatie

virtueel archief
gegevens tot twee jaar terug beschikbaar